تأکید کمیسیون آموزش مجلس بر استخدام پیمانی در دانشگاه فرهنگیان

Home / تأکید کمیسیون آموزش مجلس بر استخدام پیمانی در دانشگاه فرهنگیان

تأکید کمیسیون آموزش مجلس بر استخدام پیمانی در دانشگاه فرهنگیان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد.

تأکید کمیسیون آموزش مجلس بر استخدام پیمانی در دانشگاه فرهنگیان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد.
تأکید کمیسیون آموزش مجلس بر استخدام پیمانی در دانشگاه فرهنگیان