بمباران نیروی هوایی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان وارد کرد

Home / بمباران نیروی هوایی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان وارد کرد

بمباران نیروی هوایی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان وارد کرد
حمله جت‌های جنگنده افغانستان در استان قندوز موجب کشته و زخمی شدن 15 نفر از اعضای طالبان شد.

بمباران نیروی هوایی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان وارد کرد

حمله جت‌های جنگنده افغانستان در استان قندوز موجب کشته و زخمی شدن 15 نفر از اعضای طالبان شد.
بمباران نیروی هوایی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان وارد کرد