بعضی از خواص در کشور غرب‌زده‌تر از غربی‌ها هستند

Home / بعضی از خواص در کشور غرب‌زده‌تر از غربی‌ها هستند

بعضی از خواص در کشور غرب‌زده‌تر از غربی‌ها هستند
یک استاد جامعه شناسی دانشگاه در همایش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: بعضی از خواص در کشور ما در غرب‌زدگی از کشورهای غربی نیز غربی‌تر شده‌اند.

بعضی از خواص در کشور غرب‌زده‌تر از غربی‌ها هستند

یک استاد جامعه شناسی دانشگاه در همایش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: بعضی از خواص در کشور ما در غرب‌زدگی از کشورهای غربی نیز غربی‌تر شده‌اند.
بعضی از خواص در کشور غرب‌زده‌تر از غربی‌ها هستند