برگزاری مسابقات انتخابی تیم تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان

Home / برگزاری مسابقات انتخابی تیم تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان

برگزاری مسابقات انتخابی تیم تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان
مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان در رشته‌های ریکرو و کامپوند و در دو بخش پسران و دختران برگزار می‌شود.

برگزاری مسابقات انتخابی تیم تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان

مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان در رشته‌های ریکرو و کامپوند و در دو بخش پسران و دختران برگزار می‌شود.
برگزاری مسابقات انتخابی تیم تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان