برخی می‌خواهند حماسه 9 دی فراموش شود تا فتنه جدید به راه اندازند

Home / برخی می‌خواهند حماسه 9 دی فراموش شود تا فتنه جدید به راه اندازند

برخی می‌خواهند حماسه 9 دی فراموش شود تا فتنه جدید به راه اندازند
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی جریان‌های برانداز می‌خواهند حماسه 9 دی فراموش شود تا دوباره فتنه جدید به راه اندازند.

برخی می‌خواهند حماسه 9 دی فراموش شود تا فتنه جدید به راه اندازند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی جریان‌های برانداز می‌خواهند حماسه 9 دی فراموش شود تا دوباره فتنه جدید به راه اندازند.
برخی می‌خواهند حماسه 9 دی فراموش شود تا فتنه جدید به راه اندازند