باید از دیپلماسی التماسی فاصله بگیریم

Home / باید از دیپلماسی التماسی فاصله بگیریم

باید از دیپلماسی التماسی فاصله بگیریم
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: ما در سیاست خارجی باید از دیپلماسی التماسی فاصله بگیریم تا اوضاع خارجی در ریل انقلاب حرکت کند.

باید از دیپلماسی التماسی فاصله بگیریم

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: ما در سیاست خارجی باید از دیپلماسی التماسی فاصله بگیریم تا اوضاع خارجی در ریل انقلاب حرکت کند.
باید از دیپلماسی التماسی فاصله بگیریم