بانک‌ رقیب بخش خصوصی شد/ برنامه‌ خروج از بنگاه‌داری تحقق نیافت

Home / بانک‌ رقیب بخش خصوصی شد/ برنامه‌ خروج از بنگاه‌داری تحقق نیافت

بانک‌ رقیب بخش خصوصی شد/ برنامه‌ خروج از بنگاه‌داری تحقق نیافت
یک کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه در ایران بانک‌ها رقیب بخش‌خصوصی هستند که این روند باید اصلاح شود.

بانک‌ رقیب بخش خصوصی شد/ برنامه‌ خروج از بنگاه‌داری تحقق نیافت

یک کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه در ایران بانک‌ها رقیب بخش‌خصوصی هستند که این روند باید اصلاح شود.
بانک‌ رقیب بخش خصوصی شد/ برنامه‌ خروج از بنگاه‌داری تحقق نیافت