بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد از نیروگاه برق خورشیدی خورموج

Home / بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد از نیروگاه برق خورشیدی خورموج

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد از نیروگاه برق خورشیدی خورموج
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان از نیروگاه برق خورشیدی خورموج بازدید کردند.

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد از نیروگاه برق خورشیدی خورموج

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان از نیروگاه برق خورشیدی خورموج بازدید کردند.
بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد از نیروگاه برق خورشیدی خورموج