انعقاد موافقت‌نامه همکاری وزارت علوم و محیط زیست

Home / انعقاد موافقت‌نامه همکاری وزارت علوم و محیط زیست

انعقاد موافقت‌نامه همکاری وزارت علوم و محیط زیست
موافقت‌نامه همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه‌ها منعقد شد.

انعقاد موافقت‌نامه همکاری وزارت علوم و محیط زیست

موافقت‌نامه همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه‌ها منعقد شد.
انعقاد موافقت‌نامه همکاری وزارت علوم و محیط زیست