اندرو ویلر اهمیتی برای تغییرات اقلیمی قائل نیست

Home / اندرو ویلر اهمیتی برای تغییرات اقلیمی قائل نیست

اندرو ویلر اهمیتی برای تغییرات اقلیمی قائل نیست
سناتور مطرح آمریکایی، از بی‌توجهی رئیس جدید سازمان محیط زیست این کشور نسبت به محیط زیست و تغییرات اقلیمی انتقاد کرد.

اندرو ویلر اهمیتی برای تغییرات اقلیمی قائل نیست

سناتور مطرح آمریکایی، از بی‌توجهی رئیس جدید سازمان محیط زیست این کشور نسبت به محیط زیست و تغییرات اقلیمی انتقاد کرد.
اندرو ویلر اهمیتی برای تغییرات اقلیمی قائل نیست