انجام عملیات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بستر اپلیکیشن

Home / انجام عملیات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بستر اپلیکیشن

انجام عملیات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بستر اپلیکیشن
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ آزاد اسلامی گفت: در حال آماده‌سازی ایجاد یک فضای مجازی در تلفن همراه برای انجام امور عملیات آموزشی و پژوهشی در تلفن همراه هستیم.

انجام عملیات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بستر اپلیکیشن

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ آزاد اسلامی گفت: در حال آماده‌سازی ایجاد یک فضای مجازی در تلفن همراه برای انجام امور عملیات آموزشی و پژوهشی در تلفن همراه هستیم.
انجام عملیات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بستر اپلیکیشن