اعتصاب دانش‌آموزان و کارکنان شرکت نفت، رژیم را از پای انداخت

Home / اعتصاب دانش‌آموزان و کارکنان شرکت نفت، رژیم را از پای انداخت

اعتصاب دانش‌آموزان و کارکنان شرکت نفت، رژیم را از پای انداخت
اعتصابات دانش‌آموزان و کارکنان شرکت نفت در دی 57 سبب ورشکستگی رژیم پهلوی شد.

اعتصاب دانش‌آموزان و کارکنان شرکت نفت، رژیم را از پای انداخت

اعتصابات دانش‌آموزان و کارکنان شرکت نفت در دی 57 سبب ورشکستگی رژیم پهلوی شد.
اعتصاب دانش‌آموزان و کارکنان شرکت نفت، رژیم را از پای انداخت