اسماعیل گونکالوس هندوانه دربسته استقلالی‌ها

Home /  اسماعیل گونکالوس هندوانه دربسته استقلالی‌ها

 اسماعیل گونکالوس هندوانه دربسته استقلالی‌ها
اسماعیل گونکالوس با قرارداد میلیاردی در نیم‌فصل دوم به استقلال آمد تا بتواند شرایط تیم را بهبود ببخشد.

 اسماعیل گونکالوس هندوانه دربسته استقلالی‌ها

اسماعیل گونکالوس با قرارداد میلیاردی در نیم‌فصل دوم به استقلال آمد تا بتواند شرایط تیم را بهبود ببخشد.
 اسماعیل گونکالوس هندوانه دربسته استقلالی‌ها