استقلال و پیروزی هر کشوری دست‌مایه‌ تلاش همه‌جانبه است

Home / استقلال و پیروزی هر کشوری دست‌مایه‌ تلاش همه‌جانبه است

استقلال و پیروزی هر کشوری دست‌مایه‌ تلاش همه‌جانبه است
امروز اصلی‌ترین جبهه‌های مقاومتی تلاش برای پرورش متخصصان و دست یافتن به تکنولوژی و ایستادگی برای یادگیری است.

استقلال و پیروزی هر کشوری دست‌مایه‌ تلاش همه‌جانبه است

امروز اصلی‌ترین جبهه‌های مقاومتی تلاش برای پرورش متخصصان و دست یافتن به تکنولوژی و ایستادگی برای یادگیری است.
استقلال و پیروزی هر کشوری دست‌مایه‌ تلاش همه‌جانبه است