ادامه اعتراضات ضد دولتی در سودان

Home / ادامه اعتراضات ضد دولتی در سودان

ادامه اعتراضات ضد دولتی در سودان
اعتراضات ضد دولتی در پایتخت سودان همچنان ادامه دارد و پلیس با خشونت با معترضان برخورد می‌کند.

ادامه اعتراضات ضد دولتی در سودان

اعتراضات ضد دولتی در پایتخت سودان همچنان ادامه دارد و پلیس با خشونت با معترضان برخورد می‌کند.
ادامه اعتراضات ضد دولتی در سودان