معاون وزیر نفت: آمریکا نمی‌تواند نفت ایران را از بازار خارج کند

Home / معاون وزیر نفت: آمریکا نمی‌تواند نفت ایران را از بازار خارج کند

معاون وزیر نفت: آمریکا نمی‌تواند نفت ایران را از بازار خارج کند
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی علیه ایران گفت: این موضوع روشن است که نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد.

معاون وزیر نفت: آمریکا نمی‌تواند نفت ایران را از بازار خارج کند

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی علیه ایران گفت: این موضوع روشن است که نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد.
معاون وزیر نفت: آمریکا نمی‌تواند نفت ایران را از بازار خارج کند