دانشگاه آزاد قهرمان شد

Home / دانشگاه آزاد قهرمان شد

دانشگاه آزاد قهرمان شد
سومین مرحله از رقابت‌های نجات غریق باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به پايان رسيد.

دانشگاه آزاد قهرمان شد

سومین مرحله از رقابت‌های نجات غریق باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به پايان رسيد.
دانشگاه آزاد قهرمان شد