Tag Archives: «گفتگوی برگزارمی‌شود

Home / «گفتگوی برگزارمی‌شود
1 Post

نشست «گفتگوی ادیان؛ راهی در راستای نیل به صلح جهانی» برگزارمی‌شود
نشست علمی – تخصصی تحت عنوان «گفتگوی ادیان، راهی در راستای نیل به صلح جهانی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

نشست «گفتگوی ادیان؛ راهی در راستای نیل به صلح جهانی» برگزارمی‌شود

نشست علمی – تخصصی تحت عنوان «گفتگوی ادیان، راهی در راستای نیل به صلح جهانی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
نشست «گفتگوی ادیان؛ راهی در راستای نیل به صلح جهانی» برگزارمی‌شود