Tag Archives: «پایگاه تألیف

Home / «پایگاه تألیف
1 Post

کتاب «پایگاه داده» توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر تألیف شد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از انتشار کتاب جدید خود با عنوان «پایگاه داده» خبر داد.

کتاب «پایگاه داده» توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر تألیف شد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از انتشار کتاب جدید خود با عنوان «پایگاه داده» خبر داد.
کتاب «پایگاه داده» توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر تألیف شد