Tag Archives: «ورزا برد

Home / «ورزا برد
1 Post

مستند «ورزا جنگ» زمان بسیاری برای پژوهش برد
کارگردان فیلم «ورزا جنگ، داستان هومن و سفید» گفت: این مستند دومین حضورش در سینما حقیقت بود.

مستند «ورزا جنگ» زمان بسیاری برای پژوهش برد

کارگردان فیلم «ورزا جنگ، داستان هومن و سفید» گفت: این مستند دومین حضورش در سینما حقیقت بود.
مستند «ورزا جنگ» زمان بسیاری برای پژوهش برد