Tag Archives: «مروری سال

Home / «مروری سال
1 Post

«مروری بر چهل سال سینمای ایران» در بارسلونا
به همت رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا، مروری بر چهل سال سینمای ایران در اسپانیا در حال برگزاری است.

«مروری بر چهل سال سینمای ایران» در بارسلونا

به همت رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا، مروری بر چهل سال سینمای ایران در اسپانیا در حال برگزاری است.
«مروری بر چهل سال سینمای ایران» در بارسلونا