Tag Archives: قطع از

Home / قطع از
1 Post

قطع امید از تروریست‌ها
ترامپ پیش ازآنکه رئیس‌جمهور کشورش باشد، مالک مجموعه شرکتهای عمرانی است که پس از جنگ‌افروزی در سوریه خود را برای کسب درآمدهای فراوان در این کشور آماده کرده است.

قطع امید از تروریست‌ها

ترامپ پیش ازآنکه رئیس‌جمهور کشورش باشد، مالک مجموعه شرکتهای عمرانی است که پس از جنگ‌افروزی در سوریه خود را برای کسب درآمدهای فراوان در این کشور آماده کرده است.
قطع امید از تروریست‌ها