Tag Archives: «فن‌بازار» الکتروکاردیوگرافی

Home / «فن‌بازار» الکتروکاردیوگرافی
1 Post

رونمایی از گجت الکتروکاردیوگرافی تلفن همراه در «فن‌بازار»
عضو شورای‌عالی مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات درباره برخی دستگاه‌های ارائه‌شده این واحد دانشگاهی در نمایشگاه فن‌بازار توضیحاتی ارائه داد.

رونمایی از گجت الکتروکاردیوگرافی تلفن همراه در «فن‌بازار»

عضو شورای‌عالی مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات درباره برخی دستگاه‌های ارائه‌شده این واحد دانشگاهی در نمایشگاه فن‌بازار توضیحاتی ارائه داد.
رونمایی از گجت الکتروکاردیوگرافی تلفن همراه در «فن‌بازار»