Tag Archives: «سوزن»

Home / «سوزن»
1 Post

نشست خبری فیلم داستانی «سوزن» برگزار شد
نشست خبری فیلم داستانی «سوزن» به کارگردانی یوسف جعفری در سینما فلسطین برگزار شد.

نشست خبری فیلم داستانی «سوزن» برگزار شد

نشست خبری فیلم داستانی «سوزن» به کارگردانی یوسف جعفری در سینما فلسطین برگزار شد.
نشست خبری فیلم داستانی «سوزن» برگزار شد