Tag Archives: «روحانی» ماهواره

Home / «روحانی» ماهواره
1 Post

«روحانی» دستور برخورد و جمع‌آوری ماهواره را در سال 73 داد؟
قانون جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای در سال 73 با ریاست روحانی صادر شد، اما وی دیروز از فیلترینگ فضای مجازی انتقاد کرده بود.

«روحانی» دستور برخورد و جمع‌آوری ماهواره را در سال 73 داد؟

قانون جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای در سال 73 با ریاست روحانی صادر شد، اما وی دیروز از فیلترینگ فضای مجازی انتقاد کرده بود.
«روحانی» دستور برخورد و جمع‌آوری ماهواره را در سال 73 داد؟