Tag Archives: است حاصل

Home / است حاصل
1 Post

انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است
رئیس‌جمهور روسیه حادثه انفجار مرکز آموزشی در شبه‌جزیره کریمه را محصول جهانی‌ شدن دانست.

انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است

رئیس‌جمهور روسیه حادثه انفجار مرکز آموزشی در شبه‌جزیره کریمه را محصول جهانی‌ شدن دانست.
انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است