9 هزار درخواست صدور غیرحضوری دفترچه درمان

Home / 9 هزار درخواست صدور غیرحضوری دفترچه درمان

9 هزار درخواست صدور غیرحضوری دفترچه درمان
براساس گزارش تامین اجتماعی 9 هزار و 249 مراجعه در خصوص صدور غیرحضوری دفترچه درمان است و بیشترین متقاضیان از استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان بوده‌اند.

9 هزار درخواست صدور غیرحضوری دفترچه درمان

براساس گزارش تامین اجتماعی 9 هزار و 249 مراجعه در خصوص صدور غیرحضوری دفترچه درمان است و بیشترین متقاضیان از استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان بوده‌اند.
9 هزار درخواست صدور غیرحضوری دفترچه درمان