9 دی آتش فتنه‌گران را خاموش کرد/ لزوم برخورد جدی با پدیده قاچاق

Home / 9 دی آتش فتنه‌گران را خاموش کرد/ لزوم برخورد جدی با پدیده قاچاق

9 دی آتش فتنه‌گران را خاموش کرد/ لزوم برخورد جدی با پدیده قاچاق
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به مأموریت‌های ویژه و حساس پلیس در همه زمینه‌ها گفت: برخورد با پدیده قاچاق از مطالبات اصلی رهبری است.

9 دی آتش فتنه‌گران را خاموش کرد/ لزوم برخورد جدی با پدیده قاچاق

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به مأموریت‌های ویژه و حساس پلیس در همه زمینه‌ها گفت: برخورد با پدیده قاچاق از مطالبات اصلی رهبری است.
9 دی آتش فتنه‌گران را خاموش کرد/ لزوم برخورد جدی با پدیده قاچاق