50 درصد مردم استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

Home / 50 درصد مردم استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

50 درصد مردم استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: بیش از 50 درصد جمعیت یک‌میلیون و 100 هزارنفری استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

50 درصد مردم استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: بیش از 50 درصد جمعیت یک‌میلیون و 100 هزارنفری استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
50 درصد مردم استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند