40 سالگی انقلاب اسلامی با اوج اقتدار نظام همزمان شده است

Home / 40 سالگی انقلاب اسلامی با اوج اقتدار نظام همزمان شده است

40 سالگی انقلاب اسلامی با اوج اقتدار نظام همزمان شده است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری گفت: 40 سالگی انقلاب در آموزه‌های دینی و قرآنی نشانی از بلوغ و اقتدار جامعه است.

40 سالگی انقلاب اسلامی با اوج اقتدار نظام همزمان شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری گفت: 40 سالگی انقلاب در آموزه‌های دینی و قرآنی نشانی از بلوغ و اقتدار جامعه است.
40 سالگی انقلاب اسلامی با اوج اقتدار نظام همزمان شده است