4 میلیارد از مطالبات بیمارستان رحیمیان تا دهه فجر پرداخت می‌شود

Home / 4 میلیارد از مطالبات بیمارستان رحیمیان تا دهه فجر پرداخت می‌شود

4 میلیارد از مطالبات بیمارستان رحیمیان تا دهه فجر پرداخت می‌شود
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان قزوین گفت: 4 میلیارد تومان از طلب بیمارستان خیریه رحیمیان تا دهه فجر پرداخت می‌شود.

4 میلیارد از مطالبات بیمارستان رحیمیان تا دهه فجر پرداخت می‌شود

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان قزوین گفت: 4 میلیارد تومان از طلب بیمارستان خیریه رحیمیان تا دهه فجر پرداخت می‌شود.
4 میلیارد از مطالبات بیمارستان رحیمیان تا دهه فجر پرداخت می‌شود