285 هزار هکتار از اراضی دیم زنجان زیر کشت گندم است

Home / 285 هزار هکتار از اراضی دیم زنجان زیر کشت گندم است

285 هزار هکتار از اراضی دیم زنجان زیر کشت گندم است
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: امسال 285 هزار هکتار از اراضی دیم و 18 هزار هکتار از اراضی آبی این استان زیر کشت گندم رفته است.

285 هزار هکتار از اراضی دیم زنجان زیر کشت گندم است

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: امسال 285 هزار هکتار از اراضی دیم و 18 هزار هکتار از اراضی آبی این استان زیر کشت گندم رفته است.
285 هزار هکتار از اراضی دیم زنجان زیر کشت گندم است