2 ژیمناست ایران فینالیست جام ورونین شدند

Home / 2 ژیمناست ایران فینالیست جام ورونین شدند

2 ژیمناست ایران فینالیست جام ورونین شدند
شفيعی و خسرونژاد فيناليست رقابت‌های ژيمناستيک هنری جام ورونين روسيه شدند.

2 ژیمناست ایران فینالیست جام ورونین شدند

شفيعی و خسرونژاد فيناليست رقابت‌های ژيمناستيک هنری جام ورونين روسيه شدند.
2 ژیمناست ایران فینالیست جام ورونین شدند