15 کشته و 29 زخمی بر اثر فروریختن دیوار هتلی در پرو

Home / 15 کشته و 29 زخمی بر اثر فروریختن دیوار هتلی در پرو

15 کشته و 29 زخمی بر اثر فروریختن دیوار هتلی در پرو
فرو ریختن دیوار یک هتل در پرو باعث کشته شدن 15 تن و زخمی شدن 29 تن دیگر شد.

15 کشته و 29 زخمی بر اثر فروریختن دیوار هتلی در پرو

فرو ریختن دیوار یک هتل در پرو باعث کشته شدن 15 تن و زخمی شدن 29 تن دیگر شد.
15 کشته و 29 زخمی بر اثر فروریختن دیوار هتلی در پرو