15 طرح مردم‌یاری را در دستور کار داریم

Home / 15 طرح مردم‌یاری را در دستور کار داریم

15 طرح مردم‌یاری را در دستور کار داریم
رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا گفت: ما 15 طرح مردم‌یاری را دستورکار داریم که 12 طرح آن را انجام داده‌ایم و سه طرح دیگر باقی مانده است.

15 طرح مردم‌یاری را در دستور کار داریم

رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا گفت: ما 15 طرح مردم‌یاری را دستورکار داریم که 12 طرح آن را انجام داده‌ایم و سه طرح دیگر باقی مانده است.
15 طرح مردم‌یاری را در دستور کار داریم