۷۹ هزار خدمت از محل زکات به نیازمندان اصفهانی ارائه شد

Home / ۷۹ هزار خدمت از محل زکات به نیازمندان اصفهانی ارائه شد

۷۹ هزار خدمت از محل زکات به نیازمندان اصفهانی ارائه شد
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی اصفهان گفت: ۸۱ درصد از زکات مردم استان اصفهان برای ارائه ۷۸ هزار و ۹۵۱ خدمت حمایتی به نیازمندان در ۹ ماه ابتدایی امسال هزینه شد.

۷۹ هزار خدمت از محل زکات به نیازمندان اصفهانی ارائه شد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی اصفهان گفت: ۸۱ درصد از زکات مردم استان اصفهان برای ارائه ۷۸ هزار و ۹۵۱ خدمت حمایتی به نیازمندان در ۹ ماه ابتدایی امسال هزینه شد.
۷۹ هزار خدمت از محل زکات به نیازمندان اصفهانی ارائه شد