۶۵ درصد از نوجوانان بزهکار فرزند خانواده‌های متشنج هستند

Home / ۶۵ درصد از نوجوانان بزهکار فرزند خانواده‌های متشنج هستند

۶۵ درصد از نوجوانان بزهکار فرزند خانواده‌های متشنج هستند
یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: خانواده اولین مرکز ایجاد و تقویت سلامت روانی فرزندان به شمار می‌آید و دوری از مطرح کردن اختلافات در حضور کودکان، بسیار موثر است.

۶۵ درصد از نوجوانان بزهکار فرزند خانواده‌های متشنج هستند

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: خانواده اولین مرکز ایجاد و تقویت سلامت روانی فرزندان به شمار می‌آید و دوری از مطرح کردن اختلافات در حضور کودکان، بسیار موثر است.
۶۵ درصد از نوجوانان بزهکار فرزند خانواده‌های متشنج هستند