۵۰ درصد مخاطبان یک جامعه آماری میزان فساد را بالا اعلام کردند

Home / ۵۰ درصد مخاطبان یک جامعه آماری میزان فساد را بالا اعلام کردند

۵۰ درصد مخاطبان یک جامعه آماری میزان فساد را بالا اعلام کردند
معاون وزیر کشور با اشاره به گرفتن آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور، گفت: ۵۰ درصد از مخاطبان این جامعه آماری گفته‌اند، میزان فساد بالا است.

۵۰ درصد مخاطبان یک جامعه آماری میزان فساد را بالا اعلام کردند

معاون وزیر کشور با اشاره به گرفتن آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور، گفت: ۵۰ درصد از مخاطبان این جامعه آماری گفته‌اند، میزان فساد بالا است.
۵۰ درصد مخاطبان یک جامعه آماری میزان فساد را بالا اعلام کردند