یک مقام مسئول خبر داد دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

Home / یک مقام مسئول خبر داد دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

یک مقام مسئول خبر داد

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد
مشاور وزیر علوم گفت: شنیده ام دکتر خاکی صدیق (رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ) برای سمت وزارت علوم انتخاب شده اند.

یک مقام مسئول خبر داد

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

مشاور وزیر علوم گفت: شنیده ام دکتر خاکی صدیق (رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ) برای سمت وزارت علوم انتخاب شده اند.
یک مقام مسئول خبر داد

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد