یمن؛ بیست و هشتمین رقیب عرب ایران در جام ملت‌ها

Home / یمن؛ بیست و هشتمین رقیب عرب ایران در جام ملت‌ها

یمن؛ بیست و هشتمین رقیب عرب ایران در جام ملت‌ها
با برگزاری دیدار ایران و یمن، تعداد مسابقات ایران مقابل تیم‌های عربی در جام ملت‌ها به 28 رسید.

یمن؛ بیست و هشتمین رقیب عرب ایران در جام ملت‌ها

با برگزاری دیدار ایران و یمن، تعداد مسابقات ایران مقابل تیم‌های عربی در جام ملت‌ها به 28 رسید.
یمن؛ بیست و هشتمین رقیب عرب ایران در جام ملت‌ها