یزدان‌مهر: در سراهای دانشجویی غیردولتی یک فرد صاحب‌امتیاز است

Home / یزدان‌مهر: در سراهای دانشجویی غیردولتی یک فرد صاحب‌امتیاز است

یزدان‌مهر: در سراهای دانشجویی غیردولتی یک فرد صاحب‌امتیاز است
سراهای دانشجویی غیردولتی در حالی توسط یک فرد ایجاد و اداره می‌شوند که رئیس صندوق رفاه معتقد است که در سه سال گذشته شکایات از این خوابگاه‌ها کاهش پیداکرده است.

یزدان‌مهر: در سراهای دانشجویی غیردولتی یک فرد صاحب‌امتیاز است

سراهای دانشجویی غیردولتی در حالی توسط یک فرد ایجاد و اداره می‌شوند که رئیس صندوق رفاه معتقد است که در سه سال گذشته شکایات از این خوابگاه‌ها کاهش پیداکرده است.
یزدان‌مهر: در سراهای دانشجویی غیردولتی یک فرد صاحب‌امتیاز است