گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس غبارروبی شد

Home / گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس غبارروبی شد

گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس غبارروبی شد
گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در آخرین روز دوره آموزشی و تشکیلاتی حیات طیبه عطرافشانی و غبارروبی شد.

گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس غبارروبی شد

گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در آخرین روز دوره آموزشی و تشکیلاتی حیات طیبه عطرافشانی و غبارروبی شد.
گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس غبارروبی شد