گفت‌وگوی مقامات حزب‌الله و جهاد اسلامی پیرامون تظاهرات بازگشت

Home / گفت‌وگوی مقامات حزب‌الله و جهاد اسلامی پیرامون تظاهرات بازگشت

گفت‌وگوی مقامات حزب‌الله و جهاد اسلامی پیرامون تظاهرات بازگشت
مسئولین جهاد اسلامی و حزب‌الله لبنان در مورد راهپیمایی بازگشت و تداوم آن تا زمان حصول اهدافش گفتگو کردند.

گفت‌وگوی مقامات حزب‌الله و جهاد اسلامی پیرامون تظاهرات بازگشت

مسئولین جهاد اسلامی و حزب‌الله لبنان در مورد راهپیمایی بازگشت و تداوم آن تا زمان حصول اهدافش گفتگو کردند.
گفت‌وگوی مقامات حزب‌الله و جهاد اسلامی پیرامون تظاهرات بازگشت