گام بلند دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در پژوهش‌های کاربردی

Home / گام بلند دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در پژوهش‌های کاربردی

گام بلند دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در پژوهش‌های کاربردی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در پژوهش‌هایی که انجام می‌دهد حل چالش‌های کشور را هدف قرارداده‌اند.

گام بلند دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در پژوهش‌های کاربردی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در پژوهش‌هایی که انجام می‌دهد حل چالش‌های کشور را هدف قرارداده‌اند.
گام بلند دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در پژوهش‌های کاربردی