کیفی‌سازی آموزشی در دانشگاه با توانمندسازی استادان صورت می‌گیرد

Home / کیفی‌سازی آموزشی در دانشگاه با توانمندسازی استادان صورت می‌گیرد

کیفی‌سازی آموزشی در دانشگاه با توانمندسازی استادان صورت می‌گیرد
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گفت: کیفی‌سازی آموزشی در دانشگاه با توانمندسازی استادان صورت می‌گیرد و این مهم می‌تواند در جذب دانشجو مؤثر باشد.

کیفی‌سازی آموزشی در دانشگاه با توانمندسازی استادان صورت می‌گیرد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گفت: کیفی‌سازی آموزشی در دانشگاه با توانمندسازی استادان صورت می‌گیرد و این مهم می‌تواند در جذب دانشجو مؤثر باشد.
کیفی‌سازی آموزشی در دانشگاه با توانمندسازی استادان صورت می‌گیرد