کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا شکست خواهد خورد

Home / کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا شکست خواهد خورد

کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا شکست خواهد خورد
رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به ناآرامی‌های اخیر این کشور به مردم وعده داد: کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا شکست خواهد خورد.

کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا شکست خواهد خورد

رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به ناآرامی‌های اخیر این کشور به مردم وعده داد: کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا شکست خواهد خورد.
کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا شکست خواهد خورد