کودتای ونزوئلا شکست خورد

Home / کودتای ونزوئلا شکست خورد

کودتای ونزوئلا شکست خورد
طرح یک کودتا در ونزوئلا پس از اشغال ساختمان گارد ملی در کاراکاس با دخالت نیروهای امنیتی این کشور شکست خورد.

کودتای ونزوئلا شکست خورد

طرح یک کودتا در ونزوئلا پس از اشغال ساختمان گارد ملی در کاراکاس با دخالت نیروهای امنیتی این کشور شکست خورد.
کودتای ونزوئلا شکست خورد