کودتای رنگی ناموفق از نگاه رهبر انقلاب

Home / کودتای رنگی ناموفق از نگاه رهبر انقلاب

کودتای رنگی ناموفق از نگاه رهبر انقلاب
«فتنه‌ ۸۸» از نگاه رهبر انقلاب اسلامی حادثه‌ای بود که کشور را تا «لب پرتگاه جنگ داخلی» پیش برد و در نهایت با «بصیرت ملت» ناکام ماند.

کودتای رنگی ناموفق از نگاه رهبر انقلاب

«فتنه‌ ۸۸» از نگاه رهبر انقلاب اسلامی حادثه‌ای بود که کشور را تا «لب پرتگاه جنگ داخلی» پیش برد و در نهایت با «بصیرت ملت» ناکام ماند.
کودتای رنگی ناموفق از نگاه رهبر انقلاب