کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار می‌شود

Home / کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار می‌شود

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار می‌شود
ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ۷ الی ۸ بهمن‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می‌شود.

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار می‌شود

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ۷ الی ۸ بهمن‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می‌شود.
کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار می‌شود