کنفرانس مطبوعاتی پمئو با محوریت ایران

Home / کنفرانس مطبوعاتی پمئو با محوریت ایران

کنفرانس مطبوعاتی پمئو با محوریت ایران
رسانه‌های آمریکایی از کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه این کشور درباره ایران خبر می‌دهند.

کنفرانس مطبوعاتی پمئو با محوریت ایران

رسانه‌های آمریکایی از کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه این کشور درباره ایران خبر می‌دهند.
کنفرانس مطبوعاتی پمئو با محوریت ایران